Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Dokumentowanie sprzedaży dokonywanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą

 • Dokumentowanie sprzedaży dokonywanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą

  Dokumentowanie sprzedaży dokonywanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Rachunki

 • zgodnie z art.87 Ordynacji każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi (o ile z innych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury)
 • jednak obowiązek wystawienia rachunku istnieje wtedy, gdy kupujący lub usługobiorca wyrazi takie żądanie
 • przedsiębiorca, od którego zażądano wystawienia rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, ma obowiązek wystawić ten dokument nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru
 • po upływie 3 miesięcy od wykonania usługi lub wydania towaru żądanie wystawienia rachunku jest nieskuteczne, ponieważ przedsiębiorca nie ma już obowiązku wystawienia dokumentu sprzedaży
 • na żądanie kupującego ub usługobiorcy istnieje możliwość wystawienia duplikatu rachunku. Ponownie wystawiony rachunek zawierać musi wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia
 • rachunki powinny być ponumerowane kolejno, a kopie tych rachunków należy przechowywać w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:
  • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi
  • datę wystawienia i numer kolejny rachunku
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie

Przepisów powyższego rozporządzenia nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.

 

Faktury od „nievatowców”

 • podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT (art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3) nie są obowiązani do wystawiania faktur
 • wyjątek od powyższego- żądanie nabywcy- wtedy już ustawa VAT (a nie Ordynacja podatkowa) narzuca obowiązek wystawienia faktury. Zakres elementów obowiązkowych jest prawie identyczny jak w przypadku rachunku (rachunek musi zawierać kwotę słownie, a faktura nie)
 • żądanie nabywcy wiąże sprzedawcę tylko w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczony zostanie towar lub wykonana zostanie usługa bądź otrzymana zostanie całość lub część zapłaty
 • nie ma już konieczności tytułowania dokumentów „FAKTURA” lub „FAKTURA VAT” –ustawodawca zniósł ten obowiązek od 2013 r. Nie jest więc istotne jak nazywa się dokument, czyli dalej można korzystać z dokumentu „RACHUNEK”, o ile spełnia wszystkie wymogi formalne do bycia fakturą (posiada elementy niezbędne na fakturze)
 • elementy obowiązkowe to:
  • data wystawienia i numer kolejny dokumentu
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
  • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
  • cena jednostkowa towaru lub usługi
  • kwota należności ogółem
 • błąd popełniony przez nievatowca na dokumencie sprzedaży może zostać przez niego skorygowany za pomocą faktury korygującej
 • faktury dla czynności zwolnionych z VAT powinny zawierać podstawę zwolnienia tj. podanie konkretnego przepisu, z którego wynika zwolnienie z VAT. Nie dotyczy to zwolnienia podmiotowego (podatników VAT zwolnionych).

 

Faktury od „vatowców”

 • obowiązek wystawiania faktur występuje szczególnie w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów gospodarczych, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.
 • wyjątki od powyższego przewidziane są w ustawie o VAT (art. 106i. ust. 2-8)
 • obecnie każdy przedsiębiorca, niezależnie od dopełnienia obowiązku rejestracji (VAT-R), czy też nie, może wystawić fakturę
 • nie ma już konieczności tytułowania dokumentów „FAKTURA” lub „FAKTURA VAT”, ważne aby dokument sprzedaży spełniał wszystkie wymogi formalne do bycia fakturą (elementy niezbędne na fakturze)
 • elementy obowiązkowe wymienione są w art 106e.ust.1 ustawy o VAT
 • błąd istotny na dokumencie sprzedaży może zostać skorygowany za pomocą faktury korygującej

 

Informacje wspólne

 • fakturą jest każdy dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie
 • na żądanie kupującego ub usługobiorcy istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury, który wtedy musi zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę ponownego wystawienia
 • faktury powinny być ponumerowane kolejno, a ich kopie należy przechowywać w kolejności wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

1 stycznia 2014 ustawodawca dokonał ujednolicenia kwestii i zniesienia podziału na przedsiębiorców, którzy wystawiają rachunki i takich, którzy wystawiają faktury. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury, niezależnie od tego czy są zwolnieni z VAT czy też nie. Także jednak są upoważnieni do wystawiania dokumentu sprzedaży o nazwie „RACHUNEK”, który jeżeli będzie spełniał wymogi formalne na podstawie ustawy VAT uznany będzie za fakturę zgodną z wymogami obecnych przepisów. Nie jest istotne więc jak nazywa się dokument.

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Rachunki

 • zgodnie z art.87 Ordynacji każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi (o ile z innych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury)
 • jednak obowiązek wystawienia rachunku istnieje wtedy, gdy kupujący lub usługobiorca wyrazi takie żądanie
 • przedsiębiorca, od którego zażądano wystawienia rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, ma obowiązek wystawić ten dokument nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru
 • po upływie 3 miesięcy od wykonania usługi lub wydania towaru żądanie wystawienia rachunku jest nieskuteczne, ponieważ przedsiębiorca nie ma już obowiązku wystawienia dokumentu sprzedaży
 • na żądanie kupującego ub usługobiorcy istnieje możliwość wystawienia duplikatu rachunku. Ponownie wystawiony rachunek zawierać musi wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia
 • rachunki powinny być ponumerowane kolejno, a kopie tych rachunków należy przechowywać w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:
  • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi
  • datę wystawienia i numer kolejny rachunku
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie

Przepisów powyższego rozporządzenia nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.

 

Faktury od „nievatowców”

 • podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT (art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3) nie są obowiązani do wystawiania faktur
 • wyjątek od powyższego- żądanie nabywcy- wtedy już ustawa VAT (a nie Ordynacja podatkowa) narzuca obowiązek wystawienia faktury. Zakres elementów obowiązkowych jest prawie identyczny jak w przypadku rachunku (rachunek musi zawierać kwotę słownie, a faktura nie)
 • żądanie nabywcy wiąże sprzedawcę tylko w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczony zostanie towar lub wykonana zostanie usługa bądź otrzymana zostanie całość lub część zapłaty
 • nie ma już konieczności tytułowania dokumentów „FAKTURA” lub „FAKTURA VAT” –ustawodawca zniósł ten obowiązek od 2013 r. Nie jest więc istotne jak nazywa się dokument, czyli dalej można korzystać z dokumentu „RACHUNEK”, o ile spełnia wszystkie wymogi formalne do bycia fakturą (posiada elementy niezbędne na fakturze)
 • elementy obowiązkowe to:
  • data wystawienia i numer kolejny dokumentu
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
  • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
  • cena jednostkowa towaru lub usługi
  • kwota należności ogółem
 • błąd popełniony przez nievatowca na dokumencie sprzedaży może zostać przez niego skorygowany za pomocą faktury korygującej
 • faktury dla czynności zwolnionych z VAT powinny zawierać podstawę zwolnienia tj. podanie konkretnego przepisu, z którego wynika zwolnienie z VAT. Nie dotyczy to zwolnienia podmiotowego (podatników VAT zwolnionych).

 

Faktury od „vatowców”

 • obowiązek wystawiania faktur występuje szczególnie w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów gospodarczych, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.
 • wyjątki od powyższego przewidziane są w ustawie o VAT (art. 106i. ust. 2-8)
 • obecnie każdy przedsiębiorca, niezależnie od dopełnienia obowiązku rejestracji (VAT-R), czy też nie, może wystawić fakturę
 • nie ma już konieczności tytułowania dokumentów „FAKTURA” lub „FAKTURA VAT”, ważne aby dokument sprzedaży spełniał wszystkie wymogi formalne do bycia fakturą (elementy niezbędne na fakturze)
 • elementy obowiązkowe wymienione są w art 106e.ust.1 ustawy o VAT
 • błąd istotny na dokumencie sprzedaży może zostać skorygowany za pomocą faktury korygującej

 

Informacje wspólne

 • fakturą jest każdy dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie
 • na żądanie kupującego ub usługobiorcy istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury, który wtedy musi zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę ponownego wystawienia
 • faktury powinny być ponumerowane kolejno, a ich kopie należy przechowywać w kolejności wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

1 stycznia 2014 ustawodawca dokonał ujednolicenia kwestii i zniesienia podziału na przedsiębiorców, którzy wystawiają rachunki i takich, którzy wystawiają faktury. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury, niezależnie od tego czy są zwolnieni z VAT czy też nie. Także jednak są upoważnieni do wystawiania dokumentu sprzedaży o nazwie „RACHUNEK”, który jeżeli będzie spełniał wymogi formalne na podstawie ustawy VAT uznany będzie za fakturę zgodną z wymogami obecnych przepisów. Nie jest istotne więc jak nazywa się dokument.

Created by haiNET Powered by Quick.CMS