Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Jedyny wspólnik podlega ZUS nawet wtedy, gdy spółka nie prowadzi żadnej działalności

 • Jedyny wspólnik podlega ZUS nawet wtedy, gdy spółka nie prowadzi żadnej działalności

  Jedyny wspólnik podlega ZUS nawet wtedy, gdy spółka nie prowadzi żadnej działalności

Decyduje o tym tylko posiadanie takiego statusu. Przy ocenie, za jaki okres trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pod uwagę brana jest data wpisu do KRS.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 tego aktu tytułem podlegania przez jedynego wspólnika spółki z o.o. ubezpieczeniom społecznym jest prowadzona przez niego pozarolnicza działalność. Dotyczy to także wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zostało sformułowane na potrzeby ustawy systemowej i dotyczy osób, które wykonują różnego rodzaju działalność na własny rachunek. W praktyce regulacja ta budziła wiele wątpliwości i sporów, w trakcie których tacy wspólnicy – wbrew stanowisku ZUS lub NFZ – starali się wykazać, że nie podlegają z tego powodu ubezpieczeniom społecznym i nie muszą opłacać składek.

Ustalone orzecznictwo

Wydaje się jednak, że obecnie kwestia ta jest już rozstrzygnięta w orzecznictwie sądowym, gdzie konsekwentnie wskazuje się na podleganie przez jedynych wspólników ww. ubezpieczeniom. Warto tu przywołać przede wszystkim wyrok SN z 12 lipca 2017 r., sygn. akt II UK 295/16, gdzie stwierdzono, że jedyny wspólnik sp. z o.o. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie tytułu wynikającego z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej (art. 6 ust. 1 pkt 5). Podobne stanowisko wyraził NSA w wyroku z 22 marca 2019 r., sygn. akt II GSK 187/17, podkreślając, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia bez względu na to, czy prowadzi on działalność gospodarczą czy też nie. Obowiązek ten powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego określonego statusu prawnego. Jedyny wspólnik spółki z o.o. będzie więc podlegał ubezpieczeniom społecznym, choćby w rzeczywistości jego spółka nie prowadziła w spornym okresie żadnej działalności gospodarczej. Potwierdza to także wyrok NSA z 11 stycznia 2019 r., sygn. akt II GSK 4767/16, gdzie dodatkowo wyjaśniono, że o ile podleganie ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji) wiąże się nierozerwalnie z faktycznym jej prowadzeniem, o tyle posiadanie statusu wspólnika spółki z o.o. już od momentu wpisu do KRS rodzi obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: gazetaprawna.pl

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Decyduje o tym tylko posiadanie takiego statusu. Przy ocenie, za jaki okres trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pod uwagę brana jest data wpisu do KRS.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 tego aktu tytułem podlegania przez jedynego wspólnika spółki z o.o. ubezpieczeniom społecznym jest prowadzona przez niego pozarolnicza działalność. Dotyczy to także wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zostało sformułowane na potrzeby ustawy systemowej i dotyczy osób, które wykonują różnego rodzaju działalność na własny rachunek. W praktyce regulacja ta budziła wiele wątpliwości i sporów, w trakcie których tacy wspólnicy – wbrew stanowisku ZUS lub NFZ – starali się wykazać, że nie podlegają z tego powodu ubezpieczeniom społecznym i nie muszą opłacać składek.

Ustalone orzecznictwo

Wydaje się jednak, że obecnie kwestia ta jest już rozstrzygnięta w orzecznictwie sądowym, gdzie konsekwentnie wskazuje się na podleganie przez jedynych wspólników ww. ubezpieczeniom. Warto tu przywołać przede wszystkim wyrok SN z 12 lipca 2017 r., sygn. akt II UK 295/16, gdzie stwierdzono, że jedyny wspólnik sp. z o.o. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie tytułu wynikającego z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej (art. 6 ust. 1 pkt 5). Podobne stanowisko wyraził NSA w wyroku z 22 marca 2019 r., sygn. akt II GSK 187/17, podkreślając, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia bez względu na to, czy prowadzi on działalność gospodarczą czy też nie. Obowiązek ten powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego określonego statusu prawnego. Jedyny wspólnik spółki z o.o. będzie więc podlegał ubezpieczeniom społecznym, choćby w rzeczywistości jego spółka nie prowadziła w spornym okresie żadnej działalności gospodarczej. Potwierdza to także wyrok NSA z 11 stycznia 2019 r., sygn. akt II GSK 4767/16, gdzie dodatkowo wyjaśniono, że o ile podleganie ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji) wiąże się nierozerwalnie z faktycznym jej prowadzeniem, o tyle posiadanie statusu wspólnika spółki z o.o. już od momentu wpisu do KRS rodzi obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: gazetaprawna.pl

Created by haiNET Powered by Quick.CMS